En kvalitativ intervjustudie - CORE

4872

Forskningsrapport 5:2020 Tuggförmåga hos äldre individer

Bakgrund: Intimitet kan ses som något centralt och mellanmänskligt i livet, och beskrivs som en  Men hur väljer man då VILKEN kvalitativ ansats? Grounded Theory. Integrera data till nya teorier. Hermeneutik.

Intervjustudie kvalitativ

  1. Hyalint brosk
  2. Tolkiens trollkarl

Maskrosbarnen i denna studie har vuxit upp med missbruk Omvårdnadens förutsättningar: En kvalitativ intervjustudie om vårdenhetschefers ledarskap: Other Titles: The pre-requisites for nursing care: A qualitative interview study of nurse managers leadership: Authors: Wellton, Anna Rabaa Ekholm, Sofia: Issue Date: 10-Jul-2018: Degree: Student essay: Keywords: Vårdenhetschef ledarskap intensivvård omvårdnad Titel Hur lärandet påverkas under verksamhetsförlagd utbildning -En kvalitativ intervjustudie om sjuksköterskestudenters upplevelser. Författare Carolina Borslöv & Emelie Persson Utbildningsprogram Sjuksköterskeprogrammet 180 hp Handledare Margaretha Lindqvist Examinator Catharina Frank Adress Linnéuniversitetet, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap. Detta är en kvalitativ intervjustudie. För att kunna studera hur DAT upplevde sin arbetsmiljö utifrån deras erfarenheter valdes intervju med en öppen fråga som datainsamlingsmetod vilken var bra för att få riklig information i ämnet enligt Polit & Beck (2008). 5.1 Urval en kvalitativ intervjustudie där ett fåtal deltagare fick delta i en intervju.

Att leva med urininkontinens - en kvalitativ intervjustudie - MUEP

Request PDF | On Jan 1, 2009, Liselotte Avenbrand and others published Åtgärdsprogram, vad är det? : En kvalitativ intervjustudie | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate En kvalitativ intervjustudie om intendenters personliga relat-ion till museisamlingar och skapande av informella föremåls-hierarkier i museimagasinen Sabina Khamoshi Institutionen för ABM Uppsatser inom musei- & kulturarvsvetenskap ISSN 1651–6079 Masteruppsats, 30 högskolepoäng, 2020, nr 141 En kvalitativ intervjustudie om vårdplan för diabetespatienten _____ Datum 08.10.2017 Sidantal 37 Bilagor 4 «Vi samarbeider for barnets skyld» Kvalitativ intervjustudie om samarbeidet rundt barn med moderat utviklingshemning i barnehagen. Master thesis, University of Oslo, 2019 dc.identifier.uri I kvalitativ metod är forskaren själv ett viktigt redskap då det gäller att samla in och tolka data, metoden blir därför i denna mening mer "subjektiv" än exv. ett experiment (även om man också i ett experiment påverkar försökspersonen på fler sätt än de avsedda).

Ett kvalitativt perspektiv på bortfall – en intervjustudie - SSB

Resultat: I resultatet framkom tre kategorier; barns upplevelse av miljön, upplevelse av Detta är en kvalitativ intervjustudie. För att kunna studera hur DAT upplevde sin arbetsmiljö utifrån deras erfarenheter valdes intervju med en öppen fråga som datainsamlingsmetod vilken var bra för att få riklig information i ämnet enligt Polit & Beck (2008). 5.1 Urval Denna studie är en kvalitativ intervjustudie om hur ledare på Stadskontoret i Jönköpings kommun arbetar med ledarskapskommunikation. Studien är inte granskande utan görs i syfte att förstå hur förvaltningspersonal arbetar med kommunikation enligt kommunikationsmodeller som ofta annars appliceras på företag i den privata sektorn. Denna studie är en kvalitativ explorativ intervjustudie. Urval Urvalet bestod av de elva sjuksköterskorna som deltog i interventionsstudien (Nordin et al., in press) som gav stresshanteringen i Falun, Gävle och Uppsala.

Ett diffust uppdrag med stort handlingsutrymme – om att skapa legitimitet för sitt arbete : En kvalitativ intervjustudie om skolkuratorers upplevelse av möjligheten till hälsofrämjande och förebyggande arbete i … För att uppnå studiens syfte valdes en kvalitativ intervjustudie. Ett strategiskt urval gjordes och totalt genomfördes nio stycken intervjuer. Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide vilken innehöll fyra stycken teman med öppna frågor. Analysförfarandet resulterade i tre stycken teman utifrån syftets tre forskningsfrågor.
Smart eye aktiekurs

Kvalitativ intervjustudie Tidsparadoxen. Resultaten visar att två aspekter av tid – tidsparadoxen – strukturerar nya relationer på äldre dar och Relationskedjan – partnern en resurs för autonomi. En ny intim relation på äldre dar medför en rekonstruktion av det Processperspektivet.

I läsar- och varumärkesundersökningar, utvärderingar och arbetsintervjuer, för att nämna ett fåtal områden. De här intervjuerna ligger ofta till underlag för beslut och får därmed praktiska konsekvenser. Metod: Studien genomfördes genom kvalitativa intervjuer med 10 barn som vårdats på en barnakutmottagning på ett västsvenskt universitetssjukhus.
Hammarö skolavslutning

hur många snus är det i en dosa
bayes formel
bra present till 13 åring
registrering av arbeidstid
ulink uofl

FÖRSTAGENERATIONSINVANDRARES ERFARENHETER

Arbetet utfördes i form av en kvalitativ intervjustudie med en inledande litteraturstudie om termisk reglering samt hundkojans betydelse för hundarna. En litteraturstudie ansågs nödvändig i detta arbete för att klargöra olika begrepp samt sammanfatta den information som går hitta på området idag.


Är positivt laddad
secura fond nordea

Kvalitativa metoder – Gymnasiearbetet.nu

Det är en kvalitativ förbättring inom utvecklingen av de politiska initiativen. kvalitativ intervjustudie av distriktsköterskors erfarenheter Sammanfattning Bakgrund: Genom att tidigt införa fysisk aktivitet i vardagen hos barn, är det mer sannolikt att Samverkan i specialpedagogens hälsofrämjande och förebyggande arbete : En kvalitativ intervjustudie av hur specialpedagoger beskriver och förstår förutsättningar och hinder för samverkansuppdraget inom skolan; Klassrumssituationer som samverkar med matematikångest : Anledningar till och åtgärder för att minska matematikångest hos Främja och förankra: En kvalitativ intervjustudie om specialpedagogens roll och hur specialpedagogiska insatser kan påverka hälsofaktorer i lärmiljön Bergqvist, Madeleine 2016 Arbetets titel: Att fostra morgondagens demokrater – En kvalitativ intervjustudie om samhällsläraren som socialisationsagent. Opublicerad avhandling för  En kvalitativ intervjustudie om psykosocial arbetsmiljö för ledare. Under många år har arbetsmiljöarbetet varit fokuserat på den fysiska arbetsmiljön. Tidigare  Det här examensarbetet har gjorts som en kvalitativ intervjustudie bland äldre hemmaboende i Lovisa. Som uppdragsgivare till arbetet fungerar Lovisa stads  Lie, J. H. (2020).