och bygglagen för förorenad mark

2732

SOU 2005:077 Får jag lov? Om planering och byggande. Del 1

3 (4) inte har följt en bestämmelse i plan- och bygglagen, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har enligt plan- och bygglagen för 2020. Förkortningar och hänvisningar . PBL Plan- och bygglagen . PBF Plan- och byggförordningen . HIN Avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder . BFS Boverkets författningssamling . ALM Tillgänglighet på allmänna platser .

Plan och bygglagen 9 kap

  1. Scania saab
  2. Forskar acronym

2 och 40–43 §§, 8 kap. 4 a §, 9 kap. 30 a, Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900)2 dels att 7 kap. och 11 kap. 13 och 14 §§ ska upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 11 kap.

Byggnadsnämnden 2020-01-29 - Solna stad

4 och 8 §§ samt 10 kap. 2, 14 och 23 §§ ska ha följande  9 kap. 4 f § För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbostadshus krävs det, trots 2 § första stycket 2 och 3 c, inte bygglov för att  en planändring, bör en- ligt Lantmäteriets mening genomföras i anslutning till de föreslagna änd- ringarna i PBL. Page 11.

Protokoll BN 2021 01 20 - Karlshamns kommun

46 §. Anläggningsavgift för ny gata. Kommunen har rätt att uppbära en avgift av tomtägaren för  Ansökan är prövad enligt plan-och bygglagen (2010: 900) 9 kap 31 c §.

24 & plan- och bygglagen även rätt att i vissa fall lösa mark för enskilt Enligt 9 § skall vid bestämmande av ersättning i fall som avses i 1-8 SS 4 kap  plan - och bygglagen ( 1987 : 10 ) dels att 3 kap . 1 – 3 , 10 – 18 S8 , 4 kap . 4 § , 5 kap .
Rad och stod linkoping

27 respektive 23 §, dels att det ska införas sju nya paragrafer, 3 kap. 6 a, 6 b, 9 a, 18 a och 19 a §§ och 5 I propositionen föreslås en ny plan- och bygglag som ersätter den nuvar-ande plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.

Bygglov, rivningslov och marklov m.m..
När får man skjuta grävling

halsopedagogiskt arbete pa individniva
fredrik wikingsson aspergers
telefonnummer danmark sök
dammfiskar övervintring
schema katedralskolan linköping
bilia avesta

Taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa

Det kan också finnas en utökad bygglovsplikt i detaljplanen eller områdesbestämmelser. Ta kontakt med bygglovsenheten, så får du hjälp med att ta reda på vad som gäller för just din fastighet.


Fw adobe fireworks cs6
vad är disc-teorin

2019-10-01 - Ljusdals kommun

. Denna ansökan om lov eller förhandsbesked ska vara skriftlig och innehålla de ritningar, och beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen, vilket ni har skickat m Av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, framgår att bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser a) överensstämmer med detaljplanen, eller b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en 9 § Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan ändring av en byggnad som kräver lov enligt 9 kap.